Przyszłość coachingu: Model Transpersonalny 24-26. 10. 2018

Na zdjęciu zadowoleni uczestnicy poprzedniej edycji szkolenia

Czym jest „coaching transpersonalny”?
To niezwykle skuteczne i precyzyjne narzędzie dające trwały efekt pozytywnej zmiany. Wielu światowych ekspertów wskazuje, że to właśnie model transpersonalny stanowi przyszłość coachingu.

Dla kogo zaprojektowaliśmy ten warsztat?
dla wszystkich zainteresowanych eksploracją własnego rozwoju, psychologów, psychoterapeutów, mentorów, coachów, trenerów, menadżerów oraz osób wspierających rozwój innych

O szkoleniu:

Termin „coaching transpersonalny” po raz pierwszy został użyty przez sir Johna Whitmore’a, który odkrywszy niedoskonałość stworzonego wcześniej przez siebie modelu GROW uznał, że o wiele bardziej skuteczny jest model transpersonalny – mający swe źródła w psychologii transpersonalnej (której jednym z autorów był Abraham Maslow –autor piramidy potrzeb), a jeszcze wcześniej w psycho-syntezie stworzonej przez Roberto Assagiolego.

W modelu transpersonalnym praca z coacheem (klientem) odbywa się z poziomu trans-personalnego (ponadosobowego) „JA”, które (umiejętnie prowadzone) jest zdolne do zarządzania swoimi osobowościami oraz ich komunikowania – zarówno na osi czasu, osi relacji, osi ról społecznych tworzonych przez coacheego zawierającej osobowości o różnym poziomie motywacji, proaktywności i rozumienia celów. To niezwykle skuteczne i precyzyjne narzędzie dające trwały efekt pozytywnej zmiany w kliencie procesu.

Wielu światowych ekspertów wskazuje, że to właśnie model transpersonalny stanowi przyszłość coachingu.


Z praktyki w modelu transpersonalnym wynika, że znakomita większość problemów deklarowanych przez coacheech (klientów) jest możliwa do rozwiązania z wykorzystaniem trzech pierwszych osi: czasu, relacji i ról. Przy czym oś czasu jest najczęściej występującym tłem wewnętrznych konfliktów, oś relacji stanowi fundament problemów w budowaniu i prowadzeniu naszych związków z innymi ludźmi, zaś oś ról jest podłożem deficytów behawioralnych związanych zarówno z obszarem naszej aktywności prywatnej, jak i zawodowej. Prawidłowa diagnoza odpowiedniej osi, na której ulokowany jest problem pozwala na zastosowanie jednego z szeregu skutecznych narzędzi i w konsekwencji rozwiązania problemu w o wiele krótszym czasie niż ma to miejsce w przypadku tradycyjnego procesu coachingowego, czy w psychoterapii.


Warsztat narzędziowy: osie motywacji i świadomości przeznaczony jest dla psychologów, psychoterapeutów, mentorów, coachów, trenerów, osób wspierających rozwój innych oraz wszystkich zainteresowanych eksploracją własnego rozwoju.


Szkolenie składa się z trzech dni szkoleniowych złożonych z czterech półtoragodzinnych modułów. Pierwszy daje uczestnikom podbudowę teoretyczną i służy wyjaśnieniu działania poszczególnych narzędzi. Pozostałe trzy moduły mają charakter warsztatowy, w ramach którego uczestnicy są świadkami sesji demonstracyjnej, ćwiczą wykorzystanie poszczególnych narzędzi na konkretnych, rzeczywistych case’ach. Każde z ćwiczeń zakończone jest trzyźródłową informacją zwrotną oraz komentarzem prowadzącego szkolenie.

Uczestniczy otrzymują: certyfikaty uczestnictwa, materiały szkoleniowe, notatniki, długopisy


Prowadzący:

Jarosław Gibas - socjolog, dawniej dziennikarz i publicysta - obecnie nauczyciel.
Prowadzi autorskie szkolenia z zakresu inteligencji emocjonalnej i duchowej, psychoso-cjologii zmiany oraz modelu transpersonalnego - systemu procesowej pracy z klientem wykorzystywanego m. in. w mentoringu, coachingu i psychoterapii. Uczy warsztatowych technik mindfulness oraz medytacji świeckiej.
Jest autorem kilku książek łączących perspektywę socjologii - opartej głównie o struktu-ry relacyjne - oraz psychologii rozwoju świadomości w ujęciu wewnętrznych mechani-zmów przemiany.
W tym m. in.:
- Model transpersonalny. Podręcznik warsztatowy - Tathata 2018
- Alchemia duchowego rozwoju - Sensus 2017
- Motocyklizm. Droga do mindfulness - Sensus 2016
- Życie. Następny poziom. Coaching transpersonalny - OnePress 2015
- Pokonaj stres z Kaizen - Sensus 2014
Jest założycielem Fundacji Hinc Sapientia, której misją jest edukacja i propagowanie zrównoważonego rozwoju oraz autorem kanału YouTube zawierającym cykl kilkudziesię-ciu mini-wykładów z zakresu inteligencji emocjonalnej. Prywatnie entuzjasta dużych mo-tocykli. Mieszka z żoną i psem w Katowicach.
Więcej informacji:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jarosław_Gibas  
https://www.jaroslawgibas.com 


Eksperci o Coachingu Transpersonalnym:

Coaching transpersonalny służy tym coachom, którzy chcą wyjść ponad ramę procesu coachingowego oferowanego przez model GROW. Wówczas, kiedy celem coachingu nie jest jedynie kariera coacheego, czy osiągnięcie przez niego jakiegoś osobistego celu. Model transpersonalny jest pomocny w przypadku problemów egzystencjalnych czy du-chowych, tam gdzie klient procesu coachingowego czuje, że czegoś mu w życiu brakuje i jednocześnie nie jest pewny, czego ten brak dotyczy.
Professor Stephen Palmer, City University, London

Nie ma lepszego narzędzia do rozwoju cech przywódczych niż coaching transpersonalny, ponieważ nie można być dobrym liderem, jeśli nie jest się świadomym technik zarządza-nia ponadosobowego. Tylko wówczas zdobywa się umiejętności prowadzenie ludzi, któ-rzy nie chcą… być prowadzeni.
Roisin Murray, Uniwersytet Derby, UK

Samoświadomość pokonuje strach, mający zasadniczy wpływ na obszary ludzkiej kon-centracji. Model coachingu transpersonalnego buduje dojrzałość ludzi, uruchamia w nich zdolność do nauki z własnych doświadczeń, dzięki czemu wzrastają szybciej.
Sir John Whitmore, Institute of Human Excel-lenceSzkolenie ma charakter zamknięty. Możliwość pozyskania dofinansowania mija 21-ego września 2018 roku.

Wszelkie informacje posiada Sylwia Dąbrowska:
tel 696 178 477
s.dabrowska@mastersofmental.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Masters of mental
Agencja iArt